Ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik, u Beogradu

Prevodi  sa ili bez overe, na nemački jezik i sa nemačkog na srpski jezik

Naš  sudski tumač za nemački jezik  ovlašćen je za prevod i overu svih vrsta dokumenata, od strane Ministarstva pravde u Srbiji. Poseduje rešenje o postavljenju za sudskog tumača za nemački jezik, kao i pečat kojim može da overava prevode.  

Na prevod primamo sve vrste dokumenata, ličnu, obrazovnu, poslovnu, kao i medicinsku dokumentaciju, koju treba da prevede sudski tumač za nemački jezik. U našoj prevodilačkoj agenciji možete takođe zakazati prisustvo sudskog tumača za nemački jezik na venčanju, pri overi dokumenata u kancelariji javnog beležnika, ročištu, odnosno za sve vrste usmenih prevoda za koje je potreban sudski tumač za nemački jezik.
Do sada smo prevodili:
LIČNA DOKUMENTA: lične karte; vozačke dozvole; pasoši; Izvodi iz matičnih knjiga; Potvrde o državljanstvu; Uverenja o prebivalištu; Uverenja o nekažnjavanju; svedočanstva; diplome; diplomski radovi; biografije; prepis ocena i nastavni planovi; Zahtevi za dobijanje viza; Dozvole za boravak; Radne dozvole; potvrde o stanju računa u banci; Rešenja o penziji i dr.
MEDICINSKA DOKUMENTA: medicinski nalazi i izveštaji; diplome; licence; Uverenja o položenom stručnom ispitu; Potvrde o obavljenom stručnom stažu; Potvrde o upisu u Imenik Komore; Uverenja Ministarstva zdravlja; prepis semestralnih listova; Plan i program specijalizacije; Plan i program uže specijalizacije; Pripravničke knjižice; Radne knjižice; Potvrde o stažu i dr.
FINANSIJSKA, PRAVNA I SUDSKA DOKUMENTA: Ugovori; ugovori; rešenja; odluke; zapisnici; tužbe; pravilnici; tenderska dokumentacija; Izvodi iz sudskog registra preduzeća; Finansijski i revizorski izveštaji; fakture; sertifikati; punomoćja; Rešenja o penziji, međunarodne dozvole; prevođenje zakonodavstva EU i dr.
Usmerenost na kvalitet, odgovornost u radu i posvećenost svakom prevodilačkom projektu ponaosob,  donela nam je saradnju s mnogim klijentima. Evo šta naši klijenti kažu o saradnji sa nama (navodimo samo neke):
„Brzi, profesionalni, precizni i kreativni. Iskrene pohvale i preporuke“ (In Vino, organizator sajma vina u Beču)
„Nekoliko godina koristimo vaše usluge i imamo samo pozitivna iskustva. Uslužni, brzi, ljubazni i spremni na svaki dogovor!“  (LKB Vertriebs GmbH) 
„Hvala na saradnji. Jako smo zadovoljni“ (Fluid Tecnology Systems d.o.o.) 
Svakom prevodu pristupamo krajnje odgovorno bez obzira na njegov obim. Pre konačne isporuke prevoda klijentu svaki prevod se dodatno kontroliše. Nakon što sudski tumač za nemački jezik završi prevod, pristupa se kontroli podataka u prevodu, takođe koriguju se moguće slovne greške. Nakon štampe prevod se još jednom kontroliše pre nego se konačno poveže sa dokumentom.   Upravo zahvaljujući ovakvom pristupu rada, stručnosti i dugogodišnjem iskustvu naših prevodilaca i sudskih tumača za nemački jezik, u mogućnosti smo da vam isporučimo kvalitetan prevod.
PRIJEM DOKUMENTACIJE ZA PREVOD

Dokumentaciju koji treba da prevede i overi sudski tumač za nemački jezik nam možete dostaviti na nekoliko načina; predati materijal u našim poslovnim prostorijama, poslati po kuriru, brzom poštom ili elektronskim putem na našu email adresu, pri čemu originalna dokumenta morate doneti na uvid prilikom preuzimanja prevoda u našim prostorijama, ako ih posedujete. Sudski tumač za nemački jezik ima zakonsko pravo da uporedi prevod sa originalnim dokumentom. Pre slanja dokumentacije nas uvek možete pozvati radi procene i utvrđivanja optimalnog roka za prevod. Baš kao i Vi, i mi želimo da Vam isporučimo kvalitetan prevod!

PREUZIMANJE PREVODA

Završen prevod koji je overio ovlašćeni sudski tumač za nemački jezik možete preuzeti u našim prostorijama, a možemo vam ga poslati brzom poštom (bilo koji grad u Srbiji). Cena usluge slanja prevoda je 250 RSD (troškovi slanja brzom poštom), dok je za prevode u obimu preko tri prevodilačke stranice usluga potpuno besplatna, jer troškove poštarine snosimo mi.

USMENI PREVODI – SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK

Organizujemo izlazak na teren kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za nemački jezik. Više informacija na stranici Usmeni prevodi

CENOVNIK

Opšta cena prevodilačkih usluga definisana je po prevodilačkoj stranici, koja sadrži 1800 karaktera. Karakteri podrazumevaju slovna mesta računajući i razmake.

 

Prevod ličnih i drugih isprava koje sadrže manje od 1800 karaktera smatra se prevodom jedne prevodilačke strane.

 

Cene prevoda sa overom sudskog tumača za nemački jezik

Plaćanje

Svi prevodi se čuvaju u arhivi godinu dana od datuma izdavanja prvog primerka prevoda, tako da u tom vremenskom intervalu uvek možete, po potrebi, zatražiti dodatan primerak prevoda. Prevod se ne naplaćuje ponovo, naplaćuju se samo troškovi štampe i pripreme prevoda.

Pečat sudskog tumača za nemački jezik je okruglog oblika, sadrži ime i prezime sudskog tumača, tekst „sudski prevodilac za nemački jezik“  i mesto postavljenja za sudskog tumača za nemački jezik. Na kraju svakog  prevoda treba da stoji broj rešenja o imenovanju za sudskog tumača za nemački jezik, datum sačinjavanja prevoda, zavodni broj prevoda, kao i klauzula, odnosno izjava tumača, kojom potvrđuje da je prevod veran originalu.

 

Sudski tumač za nemački jezik je isto što i sudski prevodilac za nemački jezik.

Šta moram da znam pre donošenja dokumentacije na prevod?

Svaki prevod se povezuje sa dokumentom koji se prevodi. U najvećem broju slučajeva prevod se povezuje sa kopijom dokumenta. Način povezivanja isključivo zavisi od zahteva institucije kojoj predajete prevod. Zato pre nego donesete dokumenta na prevod proverite da li prevod treba povezati sa originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta. Takođe, da li kopiju dokumenta prethodno morate da overite kod javnog beležnika. Ako kopiju morate da overite kod javnog beležnika onda to morate da uradite pre donošenja dokumentacije na prevod, jer sudski tumač za nemački jezik mora da prevede i notarsku overu. U slučaju da je potrebno dokumenta legalizovati, onda je neophodno da izvadite apostille pečat pre donošenja dokumentacije na prevod. Apostille pečat se stavlja na originalna dokumenta. Apostiliranje se vrši u sudu, na teritoriji opštine na  kojoj je dokument izdat. Budući da je pečat na srpskom jeziku, sudski tumač za nemački jezik mora da prevede i apostile pečat.
Detaljnije o apostile pečatu i overi kod javnog beležnika na stranici Najčešća pitanja >>

 

KORISNI LINKOVI

Ambasada Nemačke u Beogradu >>Turistička ponuda Nemačke >>

Gete Institut u Srbiji >>

O Nemačkoj >>

Sudski tumači za preko 30 svetskih jezika >>

Zašto izabrati baš nas

Na raspolaganju smo Vam u svakom trenutku za besplatan savet i besplatnu procenu za prevod. Nastojimo da svaki projeakt završimo profesionalno i jednaku pažnju posvećujemo svakom klijentu.
Naše cene prilagođene su našim, a ne evropskim standardima u prevodilaštvu.
Besplatna isporuka prevoda za sve prevode u obimu preko tri prevodilačke stranice.

    Obratite nam se!